Leader+
Ogólne informacje o Pilotażowym Programie Leader+


Leader to europejski program wspierający społeczności, które stawiają na współpracę partnerską.
Inicjatywa LEADER realizowana jest w Unii Europejskiej od 1991r. stanowi nowe podejście do rozwiązywania problemów wsi. Warunkiem niezbędnym do pełnego i skutecznego realizowania polityki wobec obszarów wiejskich jest zaangażowanie społeczności wiejskich w proces podejmowania decyzji na poziomie lokalnym.
W krajach Unii Europejskiej powstało ponad 1000 Lokalnych Grup Działania (LGD) funkcjonujących na poziomie lokalnym. W Polsce działa około 200 grup. Przez swoje działania i inicjatywy dają pole do aktywności mieszkańcom wsi, wykorzystując w sposób innowacyjny lokalne zasoby przyrodniczo- kulturowe, przyczyniając się do tworzenia miejsc pracy i promocji obszarów wiejskich.
LEADER kładzie silny nacisk na partnerstwo pomiędzy trzema sektorami: publicznym, społecznym i ekonomicznym oraz na tworzenie pomiędzy nimi sieci powiązań celem wymiany doświadczeń, wzajemnej współpracy i realizacji wspólnych projektów. W latach 2009- 2015 Leader będzie realizowany w Polsce w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działania Osi 3 i 4.


AKTUALNOŚCI
  • Zapraszamy partnerów do udziału w zebraniu założycielskim, które odbędzie się 28 sierpnia 2008r. o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej . W załączeniu program zebrania oraz deklaracje przystąpienia do stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie jak również projekt statutu.
>> program wlanego zebrania założycielskiego(pdf)
  • W związku z przystąpieniem do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Dolnośląskich prosimy osoby zainteresowane aplikowaniem o środki z programu LEADER o wypełnienie załączonej ankiety i odesłanie na wskazany adres.
>> ankieta do pobrania (pdf)

MATERIAŁY DO POBRANIA