POWSZECHNY SPIS ROLNY

Powszechny Spis Rolny 2010 (PSR 2010)  przeprowadzony zostanie 
według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r.

Szanowni Państwo!
• Spis rolny 2010 zostanie przeprowadzony we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
• Powszechny Spis Rolny 2010 to pierwszy spis realizowany od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
• Powszechny spis rolny to największe ogólnopolskie badanie statystyczne rolnictwa.
• PSR 2010 obejmie ponad 1,85 min gospodarstw rolnych.
• Po raz pierwszy w spisie zostaną zastosowane wyłącznie formularze elektroniczne!
• Po raz pierwszy w spisie zostaną wykorzystane informacje pochodzące ze źródeł administracyjnych!Spis umożliwi:
• zebranie aktualnych informacji o polskim rolnictwie,
• opisanie sytuacji społecznej i gospodarczej polskiego rolnictwa,
• opisanie zmian, jakie zaszły w polskim rolnictwie od ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 r.,
• wykonanie  zobowiązań   międzynarodowych (Komisja Europejska, ONZ),

Obchód przedspisowy
W dniach od 9 do 23 sierpnia br. zostanie przeprowadzony obchód przedspisowy, w trakcie którego rachmistrze spisowi, przekażą informacje o spisie i wręczą list Prezesa GUS zapraszający do udziału w spisie.

Metody spisu
• Od   1   września   do   17   października   br.- samospis internetowy. Na stronach internetowych
www.stat.gow.pl,    oraz www.spis.gov.pl   będzie   udostępniony   elektroniczny    formularz    przeznaczony    wyłącznie  dla  Państwa  i  tylko  Państwo   będą mogli  uzyskać do niego dostęp (on-line). Pamiętajmy!   Od momentu pierwszego załogowania do formularza dane można wprowadzać i uzupełniać przez 14 dni. Przed rozpoczęciem   spisu   elektroniczne   formularze spisowe dla każdego gospodarstwa rolnego zostały już częściowo wypełnione dostępnymi danymi pochodzącymi ze źródeł administracyjnych. Brakujące dane należy uzupełnić, a jeśli pojawią się błędne informacje -skorygować je. Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza dostępna będzie na stronach internetowych www.stat.gow.pl oraz www.spis.gov.pl
• Dla gospodarstw, które nie mają dostępu do Internetu istnieje możliwość samodzielnego spisania się metodą off-line. Polega ona na wypełnianiu  „czystych" formularzy   elektronicznych, które nie zawierają żadnych danych. Formularze można pobrać na nośnikach elektronicznych w Gminnym Biurze Spisowym (Urząd Gminy) i Wojewódzkim Biurze Spiso¬wym (Urząd Statystyczny).
• Od 8 września do 31 października br. ankieterzy statystyczni będą realizować wywiady telefoniczne. Skontaktują się z tymi użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spisali się przez Internet. Ankieterzy są pracownikami urzędów statystycznych i dzwoniąc do respondentów są zobowiązani podać swoje dane identyfikacyjne. Tożsamość ankieterów można w każdej chwili sprawdzić w wojewódzkim urzędzie statystycznym.
• Od 8 września do 31 października br. użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy wcześniej nie dokonali samospisu lub nie spisali się poprzez wywiad telefoniczny, zostaną odwiedzeni przez rachmistrzów spisowych, Pamiętajmy! Rachmistrz spisowy musi nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. Rachmistrz jest osobą przeszkoloną w zakresie przeprowadzania spisu i złożył na piśmie przyrzeczenie bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Rachmistrz przeprowadzając wywiad będzie wprowadzać informacje do przenośnego urządzenia elektronicznego - hand-held. Zebrane dane będą automatycznie kodowane i przesyłane do serwera GUS.

Przypominamy, że podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 zbierane informacje będą dotyczyły:
stanu na 30 czerwca 2010 r.
• prowadzenie działalności rolniczej,
• użytkowanie gruntów,
• powierzchnia zasiewów,
• pogłowie zwierząt gospodarskich,
• ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;
12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca br.
• struktura dochodów gospodarstwa domowego,
• prowadzenie działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym,
• aktywność ekonomiczna,
• zużycie nawozów mineralnych, wapniowych.

Prosimy o zapamiętanie lub zapisanie tych informacji
o swoim gospodarstwie rolnym!