KOMUNIKAT - obowiązki w zakresie utrzymania zwierząt domowych

           K O M U N I K A T

 

Przypominam właścicielom zwierząt, w szczególności psów,

o obowiązkach w zakresie utrzymywania zwierząt domowych.

 

Powyższe obowiązki określa rozdział VII Uchwały Nr 300/XLIII/06 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec, który w szczególności stanowi, że:

         1) osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt,

2) utrzymujący zwierzęta domowe mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad nimi,

         3) właściciele zwierząt są zobowiązani do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Nieczystości należy umieszczać w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, które mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów - przewodników,

4) należy nie dopuszczać do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

 

Psów i innych zwierząt domowych nie wprowadza się:

-      do obiektów użyteczności publicznej; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów - przewodników,

-         na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci.

 

Szczepienia ochronne

§ 16 Uchwały Nr 300/XLIII/06 Rady Miejskiej w Węglińcu stanowi, że zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.) utrzymujący psy zobowiązani są do systematycznego szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz okazywania na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży miejskiej zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu.

 

Przepisy karne:

Karze grzywny podlega ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie (art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach - t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn.zm.).

 

                                       Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec   

                                             (-) Andrzej  Kutrowski