Weszła w życie "ustawa powodziowa"

„Z dniem 9 lipca br. weszła w życie ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835). Przepisy w/w ustawy przewidują szereg działań pomocowych i udogodnień dla osób dotkniętych skutkami żywiołu. Przepisy te przewidują również rozwiązania na gruncie prawa podatkowego wprowadzające m.in. ulgi w podatku dochodowym, zwolnienia od podatku od spadków i darowizn oraz od opłaty skarbowej (szczególnie art. 30 - 33 tej ustawy).

 

Ponadto podatnicy, którzy ucierpieli w trakcie powodzi mają też możliwość wnioskować do Naczelnika Urzędu Skarbowego o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DZ. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Na mocy tych przepisów organ podatkowy na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,

2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a,

3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.”

 

/Źródło: Serwis Podatkowy Nr 48/(636)/2010

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu, www.uszgorzelec.pl/