OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Węgliniec

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy i Miasta Węgliniec nr 47/VIII/03 z dnia 8 maja 2003 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgliniec, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 lipca do 18 sierpnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, pok. nr 13, w godz. 900-1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2010 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie ww planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 1 września 2010 r.

 

 

                                                                          Burmistrz

                                                             Gminy i Miasta Węgliniec