INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje projekt systemowy TY TEŻ POTRAFISZ !  MOBILIZACJA-AKTYWNOŚĆ - PRACA, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu kontraktami socjalnymi objętych zostało 12 osób, które są gotowe do dokonywania zmian w swoim życiu, chętne do współpracy. Głównym celem projektu jest zapewnienie uczestnikom równego dostępu do zatrudnienia poprzez podwyższenie Ich statusu  zawodowego i społecznego. Celem działań MGOPS  jest także wzrost umiejętności opiekuńczo-wychowawczych uczestników projektu, umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, organizacji czasu wolnego, odpowiedzialności za rodzinę, wypracowanie skutecznych sposobów radzenia sobie z problemami.

Dnia 22-06-2010 r. zakończył się I etap realizacji projektu TY TEŻ POTRAFISZ! MOBILIZACJA -  AKTYWNOŚĆ -  PRACA. Uczestnicy brali udział w zajęciach o charakterze warsztatowym, w seminariach oraz wykładach prowadzonych przez doradcę zawodowego, psychologa i asystenta rodzinnego. Zadaniem asystenta było kompleksowe wsparcie rodzin w zakresie zarządzania środkami finansowymi, prowadzenia gospodarstwa domowego, umiejętności sprawowania opieki  nad dziećmi, uświadamiania niewłaściwych postaw  życiowych. 

Spotkanie beneficjentów z doradcą zawodowym pozwoliło na utworzenie dla każdego uczestnika  indywidualnego planu działania w kategorii bezrobotny, nauczenie przygotowania dokumentów aplikacyjnych, motywowanie do aktywności zawodowej  oraz diagnoza predyspozycji zawodowych.

Spotkanie z psychologiem określiło potencjał, preferencje i umiejętności społeczne każdego z uczestników. Zakresem wsparcia psychologicznego było również budowanie właściwych relacji w rodzinie,  rozbudzenie wiary we własne siły, nawiązywanie i podtrzymanie więzi między członkami rodziny.

Kolejnym etapem realizacji założeń projektu  jest podjęcie nauki na kursach zawodowych.

 

 

Asystent do Spraw Promocji

Grażyna Siedlak