Wyborcze terminy
         Czwartek 10 czerwca jest ostatnim dniem na składanie wniosków w sprawie sporządzenia pełnomocnictwa do głosowania – przypomina PKW. Do 18 czerwca są wydawane zaświadczenia o prawie do głosowania.
         W komunikatach opublikowanych na stronie internetowej, Państwowa Komisja Wyborcza zwraca uwagę, że w dniu 10 czerwca 2010 r. upływa termin na składanie wniosków w celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa przez osoby, które chcą udzielić pełnomocnictwa do głosowania. 
           Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek w tej sprawie składa się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców.
         Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.
         PKW przypomina także, że w dniu 18 czerwca upływa termin składania wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania przez wyborców którzy zamierzają zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów.
          Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców. Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia:  zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju,  za granicą lub na polskim statku morskim.
www.pkw.gov.pl