Obchody XX-lecia Samorządu Gminy Węgliniec

25 maja odbyły się uroczystości związane z obchodami XX-lecia Samorządu Gminy Węgliniec. Rozpoczęła je msza św. dziękczynna za 20 lat wolnego samorządu.

Dalszy przebieg uroczystości mający miejsce na sali widowiskowej mieszczącej się w budynku Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec, zgromadził ponad siedemdziesiąt, spośród stu sześćdziesięciu zaproszonych osób związanych społecznie i zawodowo z tut. gminą w okresie minionych dwudziestu lat.

Wśród przybyłych gości byli: radni, członkowie zarządu gminy, kierownictwo urzędu, kierownicy zakładów i jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele sołectw i jednostki pomocniczej miasta Węgliniec. Obecnością swoją uroczystość zaszczycili także kombatanci, księża, komendant komisariatu Policji w Pieńsku oraz przedstawiciele samorządów uczniowskich miejscowych szkół wraz ze swoimi opiekunami.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego przybyłe ze swoimi opiekunkami przedszkolaki węglinieckiego przedszkola im. Świętego Mikołaja, dały krótki występ artystyczny, uwzględniający również elementy patriotyczne. Dzieci zostały nagrodzone gromkimi oklaskami, a swoja wizytę zakończyły złożonymi na ręce kierownictwa tut. samorządu życzeniami i kwiatami.

Następnie głos zabrał Burmistrz Andrzej Kutrowski, który przedstawił retrospektywę działań i osiągnięć gminy Węgliniec w okresie minionego dwudziestolecia.

Uzupełnieniem powyższego była prezentacja multimedialna opatrzona komentarzem Sekretarza Gminy Stanisław Mikołajczyka.

Kolejna mówczyni, Przewodnicząca Rady Barbara Drozd w swoim wystąpieniu wymieniając zasługi, uhonorowała pracujących i działających na rzecz tut. gminy, bez przerwy w okresie ostatnich dwudziestu lat, Burmistrza A.Kutrowskiego i Sekretarza S.Mikołajczyka. W/w otrzymali również okolicznościowe tablice pamiątkowe oraz wiązanki kwiatów.

W związku z obchodzonym świętem przedstawiciele miejscowego samorządu zostali także obdarowani życzeniami i kwiatami przez obecnych na uroczystościach przedstawicieli samorządów uczniowskich.

Uczestnicy spotkania, przy kawie, rozmowami i wspomnieniami minionych lat, zakończyli uroczystości.