OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

                                               Węgliniec dnia , 27.05.2010r

 

   IK/IR-7331/01c.p/10

 

 

                                    O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
                                              o wszczęciu postępowania

 

 

       Zgodnie z art.53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami) i art.61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( jednolity tekst Dz.U. Nr 98 z 2000r poz.1071 z późniejszymi zmianami).

 

                                                z a w i a d a m i a m  

że w dniu 27.05.2010r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Pani Reginy Śmigielskiej Dyrektora Przedszkola Publicznego z  siedzibą w Węglińcu , ul.Kościuszki 26 , 59-940 Węgliniec

 

W sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :  

Rozbudowie budynku przedszkola  położonego w Węglińcu na dz.nr 165/2 , 165/4 , 165/5  obręb Węgliniec .   

 

W związku z powyższym informuje się o uprawnieniach wszystkich stron , wynikających z art.10 K.P.A  do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy , a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z uprawnień  można skorzystać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu , ul.Sikorskiego 3 , 59-940 Węgliniec w godzinach urzędowania.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec

w dniach

od.27.05.2010r do dnia 22.06.2010r

                                      

 

Sprawę prowadzi :

Renata Bursy-Sochoń

Tel.75/7711437 wew.37