OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

                                                                 Węgliniec, dnia 26.05.2010 r.

IK/ROŚ/7625/9-13/10

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

 

            Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

   zawiadamiam

 

że w dniu 25 lutego 2008 r. Pani Lila Mikłaszewicz - Prezes Przedsiębiorstwa Projektowo-Wykonawczego Inżynierii Wodnej „INWOD” Sp. z o.o, działając z upoważnienia Nadleśnictwa Ruszów, ul. Zgorzelecka 1, 59-950 Ruszów, zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Odbudowie zbiornika na rzece Gumnica w leśnictwie Głuszec, oddział 344 i 345”

 

Mając na uwadze, że po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydano postanowienie nr IK/ROŚ/7625/9-9/09 z dnia 26.11.2009 r., w którym nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalono  zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 26 maja 2010 r. do 16 czerwca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy        i Miasta w Węglińcu, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, pok. nr 12, w godzinach pracy urzędu.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

                                                                 Burmistrz

                                                                Gminy i Miasta Węgliniec