Kampania profilaktyczna "Zachowaj Trzeźwy Umysł"W gminie Węgliniec koordynatorem ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł został Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W celu przedstawienia idei kampanii w m-cu kwietniu zorganizowane zostało spotkanie informacyjne z pedagogami szkolnymi, opiekunami świetlic środowiskowych oraz funkcjonariuszem Policji. Przeprowadzona została rozmowa z Komendantem Straży Miejskiej Węgliniec/Pieńsk oraz Dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Wszystkie podmioty zadeklarowały uczestnictwo w kampanii i udział w realizacji jej założeń.

Przedstawiciele placówek szkolnych otrzymali pakiet materiałów edukacyjno-profilkatycznych  przeznaczony dla rodziców oraz nauczycieli (udział w e-szkoleniu  „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela”- jednym z instrumentów edukacyjnych kampanii, zadeklarowały 2 osoby z kadry pedagogicznej Gimnazjum z Węglińca).

Pozostałe materiały kampanii rozpowszechnione zostaną w trakcie dziań  realizowanych przez poszczególne podmioty, przy współudziale MGOPS.

 

            02 maja br. uczestnictwem w Festynie Rodzinnym w Węglińcu,  dzieci ze świetlic środowiskowych z Czerwonej Wody, Ruszowa, Węglińca i Zielonki rozpoczęły udział w kampanii ZTU. W trakcie festynu dzieci brały udział w grach i zabawach integracyjnych, zawodach sportowych oraz odpowiadały na pytania dot. używek i zachowań bezpiecznych. Aktywność i wiedza dzieci zostały nagrodzone. Uczestnicy zabawy otrzymali słodki poczęstunek oraz dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

 

Informacje o kolejnych działania mających na celu promowanie założeń ZTU będą ukazywały się na bieżąco w lokalnych mediach.

 

 

                                                                          Gminny Koordynator

                                                      ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                                                            Agnieszka Kaleta