K O M U N I K A T

K O M U N I K A T

 

1) przypominam właścicielom nieruchomości o obowiązku oznaczenia nieruchomości tabliczką z numerem porządkowym.

        Obowiązek ten wynika z art. 47b pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027), zgodnie z którym - „Właściciele nieruchomości są obowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w  należytym stanie”.

2) wyznaczam termin do dnia 30.06.2010 r. na oznaczenie nieruchomości tabliczką z numerem porządkowym;                           

3) informuję, iż niedopełnienie obowiązku oznaczenia nieruchomości tabliczką z numerem porządkowym podlega karze grzywny, zgodnie z art. 64 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2007 r., Nr 109, poz. 756).

 

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

(-) Andrzej Kutrowski