OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

                                                                 Węgliniec, dnia 19.03.2010 r.

IK/ROŚ/7610/05/10

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec

o przystąpieniu do opracowania projektów dokumentów: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017r., oraz Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017 r. 

            Działając zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 11, art. 29, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami),

ZAWIADAMIAM

o przystąpieniu do opracowania projektów dokumentów:

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektami ww. opracowań oraz składać uwagi i wnioski od dnia 19 marca 2010 r. do 9 kwietnia 2010 r. w Wydziale Infrastruktury Komunalnej  i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, pokój nr 12, parter, od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500.

Uwagi i wnioski można składać:

1)      pisemnie na adres: Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu

      ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec

2)      drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) na adres: wegliniec@wegliniec.pl

3)      osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu

 

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec.

 

                                                                                                                                 

                                                      Burmistrz Gminy i Miasta

                                                                Węgliniec