Stypendia Burmistrza

Do 31 marca 2010 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza.

Stypendium może być przyznane uczniom szkół ponadgimnazjalnych ( kończących się egzaminem maturalnym oraz słuchaczom studium 2 letnich szkół pomaturalnych) i studentom posiadającym stałe zameldowanie na terenie  Gminy i Miasta Węgliniec (studenci uczący się w systemie studiów zaocznych muszą posiadać status osoby bezrobotnej).

Stypendium może być przyznane  uczniom i studentom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a/ osiągają bardzo dobre wyniki w nauce tj. średnią z zaliczeń i egzaminów nie mniejszą niż

    4,50 – przy sześciostopniowej skali ocen (1-6)

    4,00 – przy czterostopniowej skali ocen  (2-5)

b/ udokumentują trudna sytuacje rodzinną- dochód na członka rodziny nie może przekraczać 900,00 zł brutto

Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w pokoju nr 11. Wypełnione  wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu.