Zbliża się termin płatności podatków lokalnych od osób fizycznych

Uprzejmie informuje, że w dniu 15 marca br. upływa termin zapłaty:

- podatku od nieruchomości

- podatku rolnego

- podatku leśnego

- łącznego zobowiązania pieniężnego

 

Podatki należy wpłacać u sołtysa lub bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu nr 12 8382 0001 2600 0648 3000 0010 w Banku Spółdzielczym w Pieńsku oddział w Węglińcu, punkcie kasowym banku mieszczącym się w budynku UGiM  lub dowolnej placówce pocztowej.

Brak zapłaty w terminie skutkuje naliczeniem odsetek od zaległości podatkowych, zapłatą kosztów upomnienia, a w ostateczności pokryciem kosztów egzekucyjnych.

 

Dnia 31 marca br. mija termin zapłaty opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

 

Zgodnie z treścią aktów notarialnych, każdy właściciel który nabył nieruchomość wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, zobowiązany jest do zapłaty ustalonej opłaty rocznej .

Opłatę roczną wnosi się do dnia 31 marca każdego roku bez wezwania i pisemnych zawiadomień, na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu nr 12 8382 0001 2600 0648 3000 0010

Brak zapłaty w powyższym terminie skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych oraz powoduje skierowanie sprawy na drogę sądową, co pociąga za sobą określone koszty.