SUW w Ruszowie
              

          Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
„Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Projekt pn.: „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W ramach operacji Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie wykonano następujący zakres robót:

Ponadto poniesiono koszty ogólne wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, usługą nadzoru inwestorskiego oraz dokumentację techniczno-ruchową SUW. 

Wartość projektu – 1 951 938,17 zł, w tym:
Środki Unii Europejskiej – 934 563,00 zł
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 605 000,00 zł 
Środki własne gminy Węgliniec – 412 375,17 zł