OBWIESZCZENIE

                                                      Węgliniec dnia, 18.02.2010 r.

 

   IK/ROŚ/7625/2-1/10

                                                 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), informuję, że  na wniosek Pani Marzeny Osowskiej - Kierownika Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Przebudowie drogi gminnej w Węglińcu ul. Sikorskiego

         Ponadto informuję, że Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec wystąpił w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do Starosty Zgorzeleckiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

         Strony zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać ewentualne wnioski oraz zastrzeżenia do sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, pokój nr 12 w terminie 14 dni od podania powyższej informacji do publicznej wiadomości. 
         

                                                                Burmistrz

                                       Gminy i Miasta Węgliniec