Zwolnienia w opłatach abonamentu radiowo-telewizyjnego

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw nr 13 z dnia 29 stycznia 2010r. ogłoszona została ustawa z 13 czerwca 2008r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych. Nowelizacja mówi o zwolnieniach z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Oprócz istniejącej już grupy osób uprawnionych do zwolnień, będą z nich mogły korzystać osoby:

- które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

 

- mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z poźn. zm.)

 

- spełniają kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z poźn. zm.)

 

- bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416)

 

- posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 

- posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252),

 

Opłaty abonamentowe, które zostały uiszczone z góry za okres dłuższy niż miesiąc przez osoby, które nabędą prawo do zwolnienia z opłat abonamentowych na podstawie ustawy, będą podlegały zwrotowi za miesiące, za które opłaty są nienależne. Emeryci, renciści oraz osoby bezrobotne i pobierające świadczenia przedemerytalne w dalszym ciągu mają obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych  i telewizyjnych. Nawet po wejściu w życie nowych zasad osoby te będą musiały dokonać określonych formalności, by nie płacić abonamentu. Przede wszystkim trzeba będzie – jak obecnie – przedstawić na poczcie dokumenty uprawniające do zwolnienia z abonamentu. Zaprzestać płacenia abonamentu będzie można od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym w urzędzie pocztowym złożono dokumenty.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 22

             www.gazetaprawna.pl