Stawki czynszu

               W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego opublikowano  Uchwałę nr 270/XXXVII/09 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/XLIII/01 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 22.11.2001r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne. Uchwała wchodzi w życie z dniem 16.02.2010 r. z mocą obowiązującą od roku podatkowego 2010r.

Treść uchwały