ZBLIŻA SIĘ TERMIN ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA

Do 31 stycznia każdy przedsiębiorca sprzedający alkohol musi złożyć w urzędzie gminy oświadczenie o wartości sprzedaży za rok 2009 i wnieść opłatę na następny rok. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, wygaśnie jego zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych.

Wartością sprzedaży jest kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku akcyzowego / tj. wartość sprzedaży brutto /.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Opłatę wnosi się na rachunek gminy w każdym roku objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Nie złożenie oświadczenia w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Opłaty w roku 2010 przy sprzedaży detalicznej  wynoszą:

-alkohol do 4,5 % i piwo   gdy wartość sprzedaży w 2009 roku jest do 37,5 tys zł  -525zł                
ponad 37,5 tys.zł, opłata wynosi 1,4 %
ogólnej wartości sprzedaży

 

- alkohol od 4,5 % do 18 % - opłaty są w takiej samej wysokości jak alkohol do 4,5 % i piwo

                                    

- alkohol powyżej 18 %, gdy wartość sprzedaży w roku 2009 jest do 77 tys- opłata  2.100 zł

ponad 77 tys.zł opłata  wynosi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży