Obwieszczenie
OBWIESZCZENIE
2009-10-12 08:23:41

Węgliniec , dnia 12.10.2009r.

IK/ROŚ/7625/5-6/09

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w zawiązku z art. 30 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)

zawiadamiam


iż w dniu 12 października 2009 roku na wniosek inwestora :

Nadleśnictwa Ruszów

wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Odbudowie zbiornika Orzechowy 1 i Orzechowy 2

na Żółtym Potoku”

 

W związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) podaje się do publicznej wiadomości niniejsze obwieszczenie na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej  Urzędu Gminy Węgliniec oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy
i Miasta Węgliniec.

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec, pok. nr 12 , w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

 

                                                     Burmistrz

                                         Gminy i Miasta Węgliniec