14 grudnia 2009 - sesja Rady Miejskiej w Węglińcu

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW, ŻE W DNIU 14 grudnia 2009r  O GODZ. 12.30

W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY I MIASTA W WEGLIŃCU ul. Sikorskiego 3.

ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

PRZEWIDYWANY PORZĄDEK OBRAD

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Omówienie porządku posiedzenia.

3.      Przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.

4.      Interpelacje i zapytania radnych.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

6.      Blok uchwał;

6.1.   projekt w sprawie zmian w budżecie,

6.2.   projekt w sprawie zaciągnięcia w 2009 r długoterminowego zobowiązania w formie kredytu,

6.3.   projekt w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Węgliniec na rok 2010,

6.4.   projekt w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Węgliniec na lata 2010-2012,

6.5.   projekt w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2010-2012.

7.      Sprawy organizacyjne.

8.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9.      Wolne głosy i komunikaty.

10.  Zamknięcie sesji.

 

 

 

 PRZEWODNICZĄCA RADY

      (-) BARBARA DROZD