Materiały informacyjne
 
FIRMA ODBIERAJĄCA NIECZYSTOŚCI STAŁE Z TERENU GiM WĘGLINIEC:

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Bankowa 8
59- 800 Lubań
tel. 75 671 12 20Odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Węgliniec zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są transportowane przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ulicy Bazaltowej 1 w Lubaniu.


Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez Gminę Węgliniec

- Informacja Burmistrza (w sprawie zmiany wzorów deklaracji i opłaty)


- Artykuł "Śmieciowa Kampania" - odpowiedzi na często zadawane pytania


- INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY I MIASTA WĘGLINIEC


- ULOTKA INFORMACYJNA pdf
 
  


- Gospodarka odpadami -informacja Z-cy Burmistrza

- Gospodarka odpadami - informacja Burmistrza