Fundusz sołecki
Fundusz sołecki
2009-09-22 10:31:17

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420)    Rada Miejska w Węglińcu podjęła uchwałę Nr 235/XXXI/09 z dnia 25.06.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Burmistrz pismem z dnia 09.09.2009r. wskazał sołtysom jakie warunki należy spełnić, aby wykorzystać środki przypadające sołectwu. Wskazał również, że dnia 30 września br. upływa termin złożenia wniosku, w którym określone zostaną konkretne przedsięwzięcia, mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców i zgodne ze strategią rozwoju gminy, wraz z uzasadnieniem ich wyboru. Wniosek powinien zawierać również rzetelne oszacowanie kosztów przedsięwzięć.

W związku z powyższym w odpowiednim terminie sołtysi powinni zwołać zebrania wiejskie, ponieważ prawo do uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu przysługuje zebraniu wiejskiemu.

Kwota funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw jest następująca:

Sołectwo Czerwona Woda – 21.397,00 zł

Sołectwo Zielonka – 11.105.04 zł

Sołectwo Stary Węgliniec – 21.397,00 zł

Sołectwo Piaseczna – 9.286,30 zł

Sołectwo Jagodzin – 13.137,76 zł

Sołectwo Ruszów – 21.397,00 zł

Sołectwo Kościelna Wieś – 10.505,93 zł.