Ta witryna wykorzystuje pliki cookie
Close
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
DE
EN
PL
Ogłoszenie
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

UWAGA   MIESZKAŃCY   GMINY  I   MIASTA     WĘGLINIEC

Dnia 16 czerwca 2010 wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne. Istnieje możliwości uzyskania dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011  naukę w klasach I – III szkoły podstawowej, w klasie II gimnazjum oraz uczniom  słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizującym obowiązek nauki i obowiązek szkolny w szkołach dla dzieci i młodzieży.

Pomoc finansowa udzielana jest uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009r. nr 175, poz. 1362, z póź. zm.), tj.  351 zł netto na osobę, W szczególnie uzasadnionych przypadkach określonych w art. 7 w/w ustawy ( tj. w przypadku sieroctwa, ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, wielodzietności lub przemocy w rodzinie) pomoc może być udzielona również uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe. Dofinansowanie przysługuje również uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizującym obowiązek nauki i obowiązek szkolny w szkołach dla dzieci bez uwzględniania kryterium dochodowego.            

Wartość pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników wynosi:
• do 170 zł  -  dla ucznia klasy I-III  szkoły podstawowej;
• do 310 zł. – dla ucznia klasy II gimnazjum;
• dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  realizującego kształcenie:
-  w klasach I-III szkoły podstawowej    -  170 zł
-  w klasach IV-VI szkoły podstawowej -  200 zł
-  w klasach I-III gimnazjum                  -   310 zł

Dofinansowanie kosztów podręczników rodzicom ( prawnym opiekunom) uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości podanych powyżej. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. Oświadczenie powinno w szczególności  zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, tytuł i autora książek, cenę oraz czytelny  podpis rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego.
W przypadku zakupu podręczników dla większej grupy uczniów, koszty zakupu podręczników zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać  w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły (przedszkola), wykaz kupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu.
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia ( prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także dyrektora szkoły lub przedszkola, nauczyciela, pracownika socjalnego.

Wniosek składa się w sekretariacie szkoły , do której uczeń uczęszcza lub będzie uczęszczał w roku szkolnym  2010/2011, w terminie do dnia 30 września 2010r.  Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub zaświadczenie  o korzystaniu ze świadczeń  z pomocy społecznej.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej do zakupu podręczników można uzyskać w sekretariatach szkół prowadzonych przez Gminę, w urzędzie gminy oraz na stronie www.wegliniec.pl

Załącznik do pobrania                                                

BURMSTRZ  GMINY  I  MIASTA
               WĘGLINIEC
 

Użytkowników on-line: 14
Zalogowanych: 0
Dane adresowe

węgliniec

Urząd Gminy i Miasta Węgliniec
ul.Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec

NIP: 615-18-08-660
REGON: 230821411

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o/Węgliniec
Numer konta: 12 8382 0001 2600 0648 3000 0010

tel. +48 75 771 25 52
+48 75 771 25 56
+48 75 771 14 35
+48 75 771 14 37
fax. +48 75 771 25 51
e-mail: wegliniec@wegliniec.pl

telefon alarmowy
(poza godzinami pracy Urzędu)
600 52 86 07