OBWIESZCZENIE

Węgliniec, dnia 30.07.2010 r.

IK/ROŚ/7625/9-16/10

 

                                              

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 30.07.2010 r., na wniosek Pani Lilii Mikłaszewicz - Prezes Przedsiębiorstwa Projektowo-Wykonawczego Inżynierii Wodnej „INWOD” Sp. z o.o, działającej  z upoważnienia Nadleśnictwa Ruszów, ul. Zgorzelecka 1, 59-950 Ruszów i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Odbudowie zbiornika na rzece Gumnica w leśnictwie Głuszec, oddział 344 i 345”

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się  z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu, ul. Sikorskiego 3,  59-940 Węgliniec, pok. nr 12, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

 

                                                                            Burmistrz

                                                                 Gminy i Miasta Węgliniec

 

 

   

Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na okres 14 dni:

 

1.        Tablica ogłoszeń UGiM w miejscu

2.        Strona internetowa UGiM Węgliniec