Stan zawansowania procedury planistycznej dotyczącej Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgliniec

Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Węgliniec został przyjęty Uchwałą nr  226/XXXVII/09 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2010r. Plan został uchwalony bez wymaganego ustawą wstępnego wyłączenia terenów z produkcji leśnej dotyczącej terenów wyłączanych planem z gospodarki leśnej. Błąd ten wyniknął z braku odpowiedzi Ministra Środowiska, do którego powyższy wniosek po uzyskaniu opinii Lasów Państwowych oraz Urzędu Marszałkowskiego został przesłany. Na dzień dzisiejszy Nadzór Prawny Wojewody Dolnośląskiego opiniujący pod względem formalnym, zakwestionował ww. plan dopatrując się ww. błędu formalnego, oraz  uwag merytorycznych dotyczących zgodności powyższego planu ze studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Węgliniec uchwalonym w 2003r.

         Urząd Wojewódzki wystosuje pismo zawierające ww. uwagi, co będzie prawdopodobnie skutkować unieważnieniem uchwały oraz ponownym uchwaleniem po sprostowaniu wskazanych w piśmie błędów. Z wyżej wymienionego pisma wyniknie także, czy zaistnieje konieczności ponownego wyłożenia planu zagospodarowania do publicznego wglądu. W odpowiedzi na zapytanie dotyczące wymienionej decyzji o wyłączeniu z produkcji leśnej, informujemy, że po ponownym rozpatrzeniu naszego wniosku ww. decyzja jest zaopiniowana pozytywnie i przekazana do podpisu Dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.