Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonej Wodzie

W dniu 06.02.2010 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonej Wodzie. Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP p. Jarosław Papla. Pan Waldemar Błauciak wybrany na przewodniczącego spotkania przedstawił sprawozdanie z działalności OSP za rok 2009 oraz plan finansowy na rok 2010, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił p. Franciszek Maliszewski.

Z szeregu tematów poruszonych podczas spotkania omówiony został m.in. plan działań na rok 2010, w tym prace remontowe zaplanowane do wykonania w roku 2010, sposoby pozyskania środków na zakupienie brakującego sprzętu, zapotrzebowanie na szkolenie dla strażaków, współpraca z FFW Kodersdorf.

W czasie walnego zebrania podjęto również uchwałę w sprawie działalności organizacyjno - programowej, w ramach której przyjęto m.in. sprawozdanie z działalności za rok 2009, sprawozdanie finansowe za rok 2009, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono również absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonej Wodzie. Zatwierdzono również plan działalności i plan finansowy na rok 2010 oraz ustalono wysokość składki członkowskiej. W drodze uchwały uzupełniony został również skład Komisji Rewizyjnej po rezygnacji jednego z jej członków.

Dotychczasowy skład osobowy zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonej Wodzie pozostaje bez zmian i jest następujący:  
                                                           
Prezes – Jarosław Papla
                                                            Wiceprezes – Jan Grześków
                                                            Naczelnik – Tadeusz Nakonieczny
                                                            Sekretarz - Henryk Grabowski
                                                            Skarbnik – Waldemar Błauciak