Sesja RM
25 września 2009 - sesja Rady Miejskiej w Węglińcu
2009-09-21 10:59:47

Informujemy, że w dniu 25 września  2009 r. o godz.11.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu ul. Sikorskiego 3, odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Węglińcu.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1.        Otwarcie posiedzenia.

2.        Omówienie porządku posiedzenia.

3.        Przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.

4.        Interpelacje i zapytania radnych.

5.        Wystąpienie Starosty Powiatu Zgorzeleckiego.

6.        Bezpieczeństwo i porządek publiczny.

7.        Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

8.        Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w I półroczu.

9.        Blok uchwał;

9.1.    projekt w sprawie zmian w budżecie,

9.2.    projekt w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

9.3.    projekt w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli, określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przygotowania,

9.4.    projekt w sprawie uchylenia uchwały nr 265/XXXIX/05 z dnia 24.11.2005 r w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych,

9.5.    projekt w sprawie przystąpienia Gminy Węgliniec do tworzonego stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Rybacka Dolnośląska Kraina Karpia.

10.     Sprawy organizacyjne.

11.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12.     Wolne głosy i komunikaty.

13.     Zamknięcie sesji.