Ta witryna wykorzystuje pliki cookie
Close
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
DE
EN
PL
Uczeń na wsi
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
"UCZEŃ NA WSI" - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminę Węgliniec
2009-09-11 08:40:44

W związku z przystąpieniem Gminy Węgliniec do programu, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów  będących osobami niepełnosprawnymi  informujemy  o  naborze wniosków o dofinansowanie kosztów  nauki.

 

O dofinansowanie kosztów nauki może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

1/ posiada ważne orzeczenie o  niepełnosprawności lub ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

2/ pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),

3/ posiada stałe zameldowanie na terenie gminy Węgliniec.

UWAGA! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki jest rodzic lub opiekun prawny.

 

O dofinansowanie kosztów nauki nie może ubiegać się osoba, która:

1/ w przeszłości , była stroną  umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,

2/ posiada wymagalne zobowiązania wobec PRFON ( tj. zobowiązanie którego termin zapłaty minął),

3/ posiada  średnie  miesięczne dochody brutto przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym tj. kwota 1531,20 zł w roku 2009.

 

Przyznana pomoc finansowa , w ramach programu, może obejmować następujące koszty:

1/ zakup przedmiotów ułatwiających  lub umożliwiających naukę,

2/ uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne  obozy i kolonie),

3/ związane  z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),

Uwaga! W ramach programu wykluczona została  możliwość zakupu sprzętu komputerowego.

4/ kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych ( w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać także koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),

5/ wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

 

W przypadku  uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:

1/ opłaty za naukę ( czesne),

2/ zakwaterowania ( gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),

3/ dojazdów do szkoły.

 

Wartość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:

 

1/ w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2000 zł. w ciągu jednego roku szkolnego,

2/ w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3000 zł. w ciągu jednego roku szkolnego,

3/ w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę ( czesnego) – kwoty 4000 zł. w ciągu jednego roku szkolnego.

 

Wydatki poniesione w ramach programu muszą zostać udokumentowane  rachunkami lub fakturami.

 

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

1/ kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,

2/ oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym,

3/ zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia  w szkole podstawowej, gimnazjum  lub szkole ponadgimnazjalnej,

4/ kserokopia aktu urodzenia ucznia- dotyczy wnioskodawcy ubiegającego się  o pomoc finansową w imieniu dziecka,

5/ kserokopia dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawcy, będącego opiekunem prawnym ucznia,

6/ dokumenty potwierdzające wysokość dochodu brutto  przypadającego na jednego członka rodziny pozostającej w gospodarstwie domowym ( tj. dochodu stanowiącego podstawę obliczenia podatku, o którym mowa w ustawie z  dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych- PIT, zaświadczenie o dochodzie z pracy w gospodarstwie indywidualnym),

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON.

 

Wnioski należy składać w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Węglińcu  ul. Sikorskiego 40  w terminie do dnia  30  września 2009r.

 

Wnioski można pobrać w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu oraz ze strony internetowej Urzędu www.wegliniec.pl

 

WNIOSEK

Użytkowników on-line: 9
Zalogowanych: 0
 
Dane adresowe

węgliniec

Urząd Gminy i Miasta Węgliniec
ul.Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec

NIP: 615-18-08-660
REGON: 230821411

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o/Węgliniec
Numer konta: 12 8382 0001 2600 0648 3000 0010

tel. +48 75 771 25 52
+48 75 771 25 56
+48 75 771 14 35
+48 75 771 14 37
fax. +48 75 771 25 51
e-mail: wegliniec@wegliniec.pl

telefon alarmowy
(poza godzinami pracy Urzędu)
600 52 86 07