UWAGA! UPŁYWA TERMIN!

Zbliża się termin płatności podatków lokalnych od osób fizycznych

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 września br. upływa termin zapłaty:

- podatku od nieruchomości,

- podatku rolnego,

- podatku leśnego.

- łącznego zobowiązania pieniężnego,

- podatku od środków transportowych.

 Podatki należy wpłacać u sołtysa lub bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu nr 12 8382 0001 2600 0648 3000 0010 w Banku Spółdzielczym w Pieńsku oddział w Węglińcu, punkcie kasowym banku mieszczącym się w budynku UGiMlub dowolnej placówce pocztowej.

Brak zapłaty w terminie skutkuje naliczeniem odsetek od zaległości podatkowych, zapłatą kosztów upomnienia, a w ostateczności pokryciem kosztów egzekucyjnych