Opłaty za świadczenia Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu
        Uchwałą nr 286/XL/10 z dnia 30 czerwca 2010r. Rada Miejska Węglińca ustanowiła opłaty za świadczenia prowadzone przez Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu.
Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 141 pod poz. 2193 i od 18 sierpnia br. będzie prawem miejscowym, a przepisy zawarte w tej uchwale będą miały moc obowiązującą od 1 września 2010 roku.
Usługi świadczone w zakresie realizowania podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od godz. 8.00 do godz. 13.00.
Za czas przebywania w przedszkolu wykraczający poza realizacje podstawy programowej ustalono następującą odpłatność:
- dwie pierwsze godziny pobytu dziecka w przedszkolu – po 2,50 zł za godzinę,
- każda następna godzina pobytu dziecka w przedszkolu – po 1,40 zł za godzinę.
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu oplata zostanie obniżona odpowiednio do czasu trwania nieobecności.
Na wniosek rodziców lub opiekunów wysokość opłaty ulega zmniejszeniu w przypadku korzystania z przedszkola przez więcej niż jedno dziecko w rodzinie lub w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.