OGŁOSZENIE

                                                             Węgliniec, dnia 01.07.2010 r.

IK/ROŚ/7610/08/10

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy  i Miasta Węgliniec i projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Węgliniec.

    Na podstawie art.54 ust.2 oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)

ZAWIADAMIAM
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Węgliniec i projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Węgliniec
.

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektami ww. opracowań oraz składać uwagi i wnioski od dnia 01 lipca 2010 r. do 20 lipca 2010 r. w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, pokój nr 12, parter, od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500.

Uwagi i wnioski można składać:

1)      pisemnie na adres: Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu

      ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec

2)      drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) na adres: wegliniec@wegliniec.pl

3)      osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu

 

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec.

 

                                                                Burmistrz

                                                    Gminy i Miasta Węgliniec