Zaproszenie do składania ofert
 
 
Węgliniec dnia 17.06.2010r.
IK-RBS-03/2010
 
 
 
 
 
 
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
z siedzibą w WĘGLIŃCU przy ul. SIKORSKIEGO 3
TEL. 075-7711435
FAX 075-7712551
E-MAIL wegliniec @wegliniec.pl
 
 
Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
 
ZAPRASZA
 
Do złożenia oferty na zadanie pn. :
Projekt wykonania ogrodzenia stadionu wiejskiego położonego w Czerwonej Wodzie
 
 
 
  1. Opis sposobu przygotowania oferty;
1.1 Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.
1.2 Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na nr 075-7712551 lub pocztą elektroniczną na adres wegliniec@wegliniec.pl
1.3 Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie,
1.4 Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką
1.5 Oferta ma obejmować całość zamówienia.
 
  1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są prace projektowe polegające na wykonaniu :
o       Projektu technicznego  ogrodzenia systemowego o długości 641m i wysokości 150cm , bez podmurówki , posiadającego 1 bramę wjazdową oraz dwie furtki.
 
 
Oferta powinna zawierać ceny za :
1.      projekt ogrodzenia systemowego
2.      projekt zagospodarowania terenu.
3.      uzgodnienia branżowe
4.      kosztorys inwestorski ( należy ująć rozbiórkę istniejącego ogrodzenia)
5.      przedmiar robót ( j.w)
6.      specyfikację techniczną
7.      całość w wersji papierowej i elektronicznej
 
 
 
 
      Wykaz materiałów dostarczonych przez inwestora:
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania
Mapa sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500
Założenia wyjściowe do kosztorysowania
 
  1. Wymagany czas/termin realizacji zamówienia:
                                   od 23.06.2010r do 30.06.2010r
 
 
  1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 100% cena.
4.1 Zamawiający nie dopuszcza dzielenia przedmiotu zamówienia na poszczególne zadania.
  1. Oferta ma zawierać:
      5.1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia ofertowego.
 
  1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
6.1.            Cena powinna być wyrażona jako procent od ceny ryczałtowej brutto inwestycji wyłonionej podczas przetargu.
6.2.            Cena podana w ofercie powinna być ceną brutto
 
7.Miejsce i termin złożenia oferty:
7.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia  
22.06.2010r, do godz. 14,00.
   7.2 oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 7.1. nie będzie rozpatrywana
   7.3 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
 
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Renata Bursy-Sochoń pok. Nr 13 ,tel. 0757711435 w.37,
 
 
(-) Andrzej Kutrowski
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec 
 
Załączniki:
1.Formularz ofertowy
 
 
 
……………………………………….
(miejscowość, data)
 
………………………………………
    (pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)                  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(nazwa i adres Wykonawcy)
 
OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: 
 
WYKONANIE PROJEKTU OGRODZENIA STADIONU WIEJSKIEGO  W CZERWONEJ WODZIE
 
 
  1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę:
 
………………………………zł    słownie (………………………………………………..)
brutto.
 
 
  1. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym z zaproszeniu.
  2. Oświadczam , że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki akceptuję i zobowiązuję się, w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach (dotyczy robót budowlanych i usług).
 
 
 
 
 
 
                     ………………………………..
 ( podpis upoważnionego
 przedstawiciela wykonawcy)