OBWIESZCZENIE

                                                                                             Węgliniec,  dnia 08.06.2010r.

IK/ROŚ/7625/3-8/10 

  

OBWIESZCZENIE

 

            Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 08.06.2010 r., na wniosek Pani Marzeny Osowskiej - Kierownika Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec,  ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej  ul. Górnej - Zgorzeleckiej   w Czerwonej Wodzie”.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się  z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu, ul. Sikorskiego 3,  59-940 Węgliniec, pok. nr 12, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

 

 

                                                                                                             Burmistrz

                                                                                                  Gminy i Miasta Węgliniec

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na okres 14 dni:

 

1.        Tablica ogłoszeń UGiM w miejscu

2.        Strona internetowa UGiM Węgliniec