Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul.Kochanowskiego w Węglińcu
Stan zaawansowania robót:

- rozpoczęcie robót 12.03.2010r.

- przekazanie placu budowy 09.04.2010r.

- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Geobud” ze Zgorzelca

- Inspektor Nadzoru mgr inż. Piotr Gurlaga

- Wartość robót 266 963,00zł

- Termin zakończenia robót 31.05.2010r.

 

Na chwilę obecną wykonawca zgłosił gotowość do odbioru robót, który wyznaczono na dzień 31.05.2010r. na godz. 10.

 

Zakres robót obejmował  wykonanie kolektora głównego o długości 286mb, 8 przyłączy do budynków o długości 85,47m , 12 wpustów ulicznych. W związku z wykonywaną przebudową wykonano też remont części nawierzchni oraz wymianę krawężnika od strony  realizowanej inwestycji.