Kwalifikacja wojskowa

W dniach 25, 26 i 29 marca br. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1991 roku zamieszkałych na terenie gminy Węgliniec.  Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej mają także mężczyźni urodzeni w latach 1986-1990, którzy nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej oraz mężczyzn, którzy:

  1)   zostali uznani, za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej,

  2)   zostali uznani, za zdolnych do czynnej służby wojskowej i złożyli, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

 3) ukończyli 18 lat życia i zgłosili się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

 Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również kobiety:

  1)   urodzone w latach 1986-1991, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety które kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków,

  2)   posiadające zgodę rektora wyższej szkoły morskiej na odbywanie zajęć wojskowych w tej szkole, jeżeli wystąpią z wnioskiem o skierowanie ich do powiatowej komisji lekarskiej,

3) o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru (Dz. U. Nr 95, poz. 660).

 

Kwalifikacja odbędzie się w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej 39 (II piętro). Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej z gminy Węgliniec wezwano łącznie 84 mężczyzn z rocznika podstawowego oraz 4 z rocznika starszego.

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia burmistrzowi dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu - dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się; komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej osoba stawiająca się przedstawia potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku, fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Burmistrz wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta, z ważnych przyczyn, nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym burmistrza, do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.).

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 1 i 3 ww. ustawy).