OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

                                                                             Węgliniec,  dnia 16.02.2010r.

IK/ROŚ/7625/7-08/9/10

 

 

  

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

 

 

            Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku          z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2403 D na odcinku między miejscowościami Węgliniec-Dłużyna Dolna o łącznej długości 5,229 km, od km 1+770,77 do km 7+000,00”.

 

 

zawiadamiam

 

że w dniu 16.02.2010r. zostało wydane w trybie art. 63 i 65 oraz art. 66 i 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o ustaleniu zakresu raportu oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest  Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego.

 

            Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, pok. nr 12, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

 

            Od powyższego postanowienia służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Gminy    i Miasta Węgliniec w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

 

                                                                            Burmistrz

                                                               Gminy i Miasta Węgliniec

 

Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń niezwłocznie na okres 14 dni:

 

1.        Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego, ul. Boh. II AWP 8a

2.        Tablica ogłoszeń UGiM w miejscu

3.        Strona internetowa UGiM Węgliniec