Ta witryna wykorzystuje pliki cookie
Close
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
DE
EN
PL
STYPENDIA SZKOLNE
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2010/2011 należy składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu (pokój 219).
Nie uległy zmianie terminy składania wniosków: wniosek o stypendium szkolne dla uczniów składać należy do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 
Pomoc materialna przysługuje:
1)       Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2)       Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.16 ust.7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 
3)       Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 
4)       Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 
Stypendium szkolne nie przysługuje:
1)       Uczniom klas zerowych.
2)       Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).
3)       Uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami).
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351,00 zł(art.9 ust.8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. tj. Dz. U. z 2008r. Nr115, poz.728 z późniejszymi zmianami).
 
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
I. Zaświadczenie o dochodach. Sposób udokumentowania dochodu rodziny:
1.Umowa o pracę - zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (jeżeli wniosek składany jest we wrześniu to wymagane jest zaświadczenie za sierpień).
2. Działalność gospodarcza - oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego
o rodzaju prowadzonej działalności:                                             
2.1. Na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej – zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania i wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym,
2.2. W formie zryczałtowanego podatku dochodowego:
- zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania,
- oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (Załącznik Nr 2)
2.3. W formie karty podatkowej:
- decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej,
- oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (Załącznik Nr 2),                                                                  
2.4. W przypadku zawieszenia w/w działalności - dokument potwierdzający ten fakt,
3. Emerytura lub renta (odcinek emerytury lub renty) - odcinek oddziału rentowego dokumentującego wysokość pobranej emerytury, świadczenia z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
4. Wykonywanie pracy dorywczej – oświadczenie o osiągniętych dochodach netto z pracy dorywczej za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (Załącznik Nr 2).
5. Kserokopia decyzji z MGOPS w sprawie przyznania: zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku okresowego, zasiłku stałego, dodatku mieszkaniowego.
6. Pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (Załącznik Nr 2).
II. W przypadku osób bezrobotnych:
2.1. Zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych (w przypadku jego otrzymywania) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
2.2. Osoby nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (Załącznik Nr 4),
III. Informacja o wysokości otrzymywanych alimentów:
3.1. Wyrok sądu lub ugoda zawarta przed sądem powszechnym,
3.2. W przypadku braku wyroku w sprawie przyznania alimentów – oświadczenie stron o przekazaniu
i otrzymaniu (lub nie) alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
3.3. W przypadku alimentów zasądzonych lecz nie otrzymywanych – aktualne (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) zaświadczenie od komornika o braku możliwości ich wyegzekwowania.
3.4. Kserokopia decyzji z MGOPS w sprawie przyznania zaliczki alimentacyjnej.
IV. Zaświadczenie z Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni za wymagany rok kalendarzowy. Kwota miesięcznego dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 207 zł. W przypadku wydzierżawienia gospodarstwa rolnego wymagana jest umowa dzierżawy potwierdzona notarialnie. W przypadku nie posiadania gospodarstwa rolnego wymagane jest złożenie oświadczenia (Załącznik Nr 2).

DRUKI DO POBRANIA

wniosek
załącznik nr 2
załącznik nr 4
Użytkowników on-line: 11
Zalogowanych: 0
 
Dane adresowe

węgliniec

Urząd Gminy i Miasta Węgliniec
ul.Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec

NIP: 615-18-08-660
REGON: 230821411

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o/Węgliniec
Numer konta: 12 8382 0001 2600 0648 3000 0010

tel. +48 75 771 25 52
+48 75 771 25 56
+48 75 771 14 35
+48 75 771 14 37
fax. +48 75 771 25 51
e-mail: wegliniec@wegliniec.pl

telefon alarmowy
(poza godzinami pracy Urzędu)
600 52 86 07